Easy Does It, 2020
Inkjet prints, acrylic medium, epoxy resin on shaped plywood panels
35.5 x 35.5 in


© 2023 Derek Brahney Studio