Insult to Injury, 2020
Inkjet prints, acrylic medium, epoxy resin on shaped plywood panels
42 x 18.5 in


© 2023 Derek Brahney Studio