Long Story Short, 2020
Inkjet prints, acrylic medium, epoxy resin on shaped plywood panels
38 x 35 in


© 2023 Derek Brahney Studio